Stubbklippar

Äntligen kan vi presentera en riktigt stubbklipp och stubbskördare från VTN. Grym design som gör det enkelt att bryta, klyva och skörda stubb. Stubbrytare är det nya när det kommer till att ta hand om den energi som lämnas kvar efter avverkning!
SC-serien stubbklipp, stubbskördare och stubbrytare
Årets stora nyhet från VTN är SC stubbrytare. Nu kan du skörda och bearbeta stubbar innan vidare hantering. Kvar lämnas en fin yta som ger god återväxt. Stubbklippen är utformad så att du med några enkla tag kan få med dig hela stubben med rötter, därefter använder du den smart utformade käften till att klyva.

Visste du att 20 procent av ett träds energi finns i stubben, nu kan du hand om den energin och generera nya intäkter i form av bioenergi. Smart för plånboken och miljön.

Visar alla 2 resultat

Skörda stubbar med stubbklipp för bioenergi

Bioenergi från stubbar är bättre ur klimatsynpunkt än energi från fossila bränslen (kol, naturgas m.m.), det skriver SLU i slutrapport efter ett stort samarbete mellan skogsföretag, Skogsstyrelsen, SLU och energimyndigheten.

Enligt studien bör stubbskörd också ske på sådant vis att bara en mindre del av hyggenas stubbar plockas bort. Detta för att inte påverka den biologiska mångfalden. Man pratar om att begränsa stubbskörden till omkring 10 procent av alla hyggen, det ger ca 20 000 hektar per år och därmed minimeras risken att arter dör ut.

Det var efter stormen Gudrun som intresset för stubbskörd tog fart. Under 8 åtta års tid har forskare studerat hur stubbskördare påverkar naturen.

Resultat om stubbrytning från forskningsprogrammet:

 • - Stubbrytning ger ökad föryngring av björk och tall
 • - Påverkar inte virkesproduktionen till nästa generation

Stubbskörd med stubbskördare

Stubbar är en stor energiresurs, den utgör en femtedel av trädets totala biomassa, därför är det en god idé att använda stubbrytare för att bryta upp dem och komma åt energin.

På ett hygge finns mängder av energi kvar i form av stubbar. Man har länge sneglat på potentialen att ta vara på stubbarnas energi. Många försök att bryta stubbar alternativt skörda dem har pågått sedan 1970-talet och under 2000-talet har flera metoder utvecklats. Effekten av stubbskörd har granskats nitiskt av forskare, man vill få reda på konsekvenserna för miljön. Det finns många fördelar med stubbrytning.

Fördelar med att klippa och skörda stubbar

 • - Det ger intäkter
 • - Föryngringen blir enklare och billigare. Efter att du skördat ett stubbfält får du en jämn yta kvar som är enkel att bereda för ny skog
 • - Positivt för klimatet, energin från stubbar kan ersätta fossila bränslen, det ger minskat utsläpp
 • - Gynnsamt mot rotröta. När du har rötskadad skog och avlägsnar stubbarna minskas risken för spridning
 • - Fortfarande oklart hur snytbaggen påverkas vid stubbskörd, dock vet man att yngelplatserna minskar
 • - Ökar tillgängligheten i naturen. Du får en mark som är enklare att vandra och ströva på, positivt för dem som gillar naturlivet
 • - Man kan tycka det ser brutalt ut att använda en stubbklipp, stubbskördare eller stubbrytare men faktum är att den gör mindre ingrepp på naturen än traditionell markberedning

Stubbrytare och stubbaggregat genom historien

Genom historien har man skördat stubbar av olika anledningar. Idag skördas dem enkom för energiproduktion om än i liten skala, omkring 10 000 till 20 000 hektar per år.

Uttag av stubbar kan komma att beröra endast en liten areal, ca 10 000 till 20 000 hektar år, detta bedömer Skogsstyrelsen. Givet detta kommer det ändå bidra till att minska användningen av fossilt bränsle.

Verktyg som används till att bryta stubbe har många namn:

 • - Stubbklipp
 • - Stubbrytare
 • - Stubbskördare
 • - Stubbaggregat

Verktyget som ser ut som en fågelnäbb och monteras på grävmaskin. Klippen är utformad så att du kan dra och bryta upp stubben för att sedan klyva den i mindre biter om önskvärt.

Komplettera med markberedning

Efter en lyckad stubbkörd kan viss beredning av marken behövas. Bäst resultat får du om du markbereder direkt efter stubben avlägsnats.

Skörda stubbarna, men inte alla

Det är bara granstubbar och tallstubbar du ska skörda enligt Skogsstyrelsen. Lövstubbar ska lämnas kvar. Enligt föreskrifter ska du inte skörda stubbar:

 • - vid sjöar och vattendrag mot skyddszoner
 • - där det är kraftig marklutning
 • - nära stigar eller skogsvägar som nyttjas
 • - på marker som är blöta eller fuktiga
 • - vid vattentäkter
 • - på mark som är finjordsrik

Du ska dessutom, enligt rekommendationer, lämnas kvar en del tall- och granstubbar. Minst 15-20 procent rekommenderas. Med fördel lämnar du kvar stubbarna nära vatten och andra känsliga områden.

Stubbar är också bra att lämna kvar för att armera marken.

Anmäl när du ska skörda stubbar

Du ska alltid anmäla till Skogsstyrelsen när stubbskörd ska utföras. Detta minst sex veckor innan planerat jobb.