Effektiv siktskopa fäst vid en grävmaskin sorterar jord i linje med hållbar materialhantering

Siktskopor främjar cirkulär hantering av schaktmassor

I en banbrytande rapport framhävs den avgörande rollen som moderna siktskopor spelar i att främja en mer hållbar och effektiv hantering av schaktmassor. Denna revolutionerande teknik erbjuder betydande miljöfördelar och stärker Sveriges position som ledare inom cirkulär användning av Schaktmassor.

Schaktmassor, ofta ett bortglömt avfall, är en viktig komponent i vår byggsektor. Dessa massor, som vanligtvis uppstår vid bygg-, rivnings- och anläggningsprojekt, har länge hanterats på ett linjärt sätt, med en betydande andel som slutar på deponier. Denna praxis bidrar inte bara till miljöpåverkan utan även till resursslöseri.

Den nya rapporten, framtagen i samarbete med Återvinningsindustrierna, belyser det brådskande behovet av en mer cirkulär hantering av dessa material. Genom att använda avancerade siktskopor kan schaktmassor effektivt sorteras, återvinningen optimeras, och behovet av att utvinna nya jungfruliga material minskas. Detta minskar inte bara miljöpåverkan men sparar också värdefulla naturresurser.

Ett centralt resultat från rapporten visar att användning av siktskopor för återvinning av schaktmassor kan minska koldioxidekvivalenter (CO2e) avsevärt jämfört med traditionella metoder. Detta innebär att varje ton återvunnen schaktmassa kan spara mellan 0.2 till 1 ton av jungfruliga material, vilket motsvarar en betydande miljövinst.

Rapporten understryker även vikten av att förbättra transport- och energisystem för att ytterligare minska klimatpåverkan. Genom att implementera elektrifierade processer och använda förnybara bränslen, såsom HVO, kan utsläppen av fossilt koldioxid reduceras avsevärt.

Denna rapport är en kraftfull påminnelse om att innovativa lösningar, som användningen av avancerade siktskopor, kan göra en verklig skillnad i arbetet mot en mer hållbar framtid. Det är dags att omfamna dessa tekniker för att effektivt hantera våra resurser och minska vår miljöpåverkan.