Man sitter ner och pekar med hela handen på en vattenkanon som kan spruta vattendimma för att bli av med damm

Har du problem med damm på arbetet?

Damm kan skapa problem som påverkar effektiviteten i ditt arbete. I den här artikeln får du veta allt om damm, vilka problem det kan föra med sig och varför det kan vara en god idé att investera i utrustning som bekämpar damm.

Med damm:

 • Får du försämrad sikt
 • Får du ökade risker för olyckor
 • Får du försämrad hälsa genom inandning
 • Får du försämrad arbetsmiljö
 • Får du klagomål från omkringliggande näringsidkare eller från civilsamhället

Varför ska du bekämpa damm?

 • För att säkerställa befintliga hälsobestämmelser
 • För att minska slitage på utrustning, särskilt för komponenter som lager och remskivor där fint damm kan orsaka en ”slipningseffekt” och öka slitaget rejält
 • För att öka sikten och minska sannolikheten för olyckor
 • För att förhindra obehaglig lukt
 • För att förhindra eller minska risken för dammexplosion eller brand
 • För att minska städ- och underhållskostnader
 • För att öka arbetsmoralen och produktiviteten

Vad är damm?

Damm är fasta partiklar som sträcker sig i storlek från under 1 μm upp till cirka 250 μm, som kan vara eller bli luftburna, beroende på deras ursprung, fysiska egenskaper och omgivningsförhållanden.

Hur bildas damm?

Damm bildas av ett brett spektrum av tillverknings-, hushålls- och industriaktiviteter. Dammpartiklar bildas genom en upplösnings-, sikt-, hanterings eller sprickprocess.

Var bildas damm?

 • Vid gruvor och stenbrott
 • Vid återvinningsanläggningar
 • Vid avfallsanläggningar
 • Vid rivningsplatser
 • Vid stål- och slagghantering
 • Vid tunnelarbeten
 • Vid byggarbetsplatser
 • Vid gjuterier och andra metallurgiska processer
 • Vid alla ställen som bryter eller separerar fasta material

Olika typer av damm

Andningsbart damm

Dammpartiklar <10 µm som är tillräckligt små för att tränga in i näsan och övre luftvägarna och djupt in i lungorna. Partiklar som tränger djupt in i andningsorganen ligger i allmänhet bortom kroppens naturliga frigöringsmekanismer och är mer benägna att behållas.

Inandningsbart damm
Dammpartiklar som kommer in i kroppen men fastnar i näsan, halsen och övre luftvägarna. Median aerodynamiska diametern för detta damm är cirka 10 µm.

Totaldamm
Totaldamm inkluderar alla luftburna partiklar, oavsett storlek eller sammansättning.

Hur kan du kontrollera damm?

Du kan kontrollera damm genom förebyggande åtgärder (konstruktion), dammuppsamlingssystem, spädningsventilation, isolering (avskärma dig från dammet) eller bindning med vattendimma.

Kontrollera dammet med vattendimma

Statisk spridning
Materialet fuktas medan det står stilla. Diametern och kontaktvinkeln för vattendroppar är viktiga faktorer vid statisk spridning.

Dynamisk spridning
Materialet fuktas under rörelse. Vätskans ytspänning, droppdiametern, materialstorleken och droppens slaghastighet är viktiga variabler vid dynamisk spridning.